Th.S Bá Thị Châm sinh năm 1976, được đào tạo chuyên ngành sinh học, chuyên sâu về Hóa Sinh học, tốt nghiệp ngành Sinh học. Website: http://vienhanhtoiden.com

Hives