logoSign upLog in
himanshu pandey

himanshu pandey

To Maldives Contest by beBee05/04/2016

found an old temple of 8th Century of lord Shiva......
ॐ हौ जूँ सः
ॐ भूर्भुवः स्वः
ॐ त्रयंबकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवधर्नम्
उर्वारूकमिव बन्धनान्मृत्यॊर्मुक्षीय मामृतात्
ॐ स्वः भुवः भूः ॐ
सः जूँ हौ ॐ

himanshu pandey
Relevant