Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Copenhagen

Description

En stilling som overlæge ved Rigshospitalets Anæstesi- og Operationsklinikken, TraumeCentret og Akutmodtagelse HovedOrtoCentret, er ledig til besættelse pr. 1. august 2020.

Om stillingen:

Vi søger en struktureret, imødekommende og fagligt dygtig overlæge med organisatorisk forståelse til at indgå i vores team af læger i afdelingen. Stillingen er en delestilling hvor 50% af stillingen er i Anæstesi- og operationsklinikken og 50% af stillingen er i Forbedringsafdelingens Digitaliseringsenhed.

Stillingen er vagtbærende på lige fod med afdelingens øvrige overlæger. I Anæstesi- og Operationsklinikken er overlægen tilknyttet og arbejder i dagtiden på et af klinikkens operationsafsnit efter nærmere aftale. Overlægen skal undervise og supervisere på højtspecialiseret niveau samt deltage i klinikkens udvikling og forskning som beskrevet i klinikkens strategiplan. Overlægen deltager i klinikkens vagtforpligtelser med et varierende antal vagter og ”lange dage” per måned samt deltager i kørsel med Region Hovedstadens Akutlægebil efter nærmere aftale.

Som vagtplanlægger vil du få det overordnede ansvar for vagtplanlægningen af afdelingens læger.

I planlægningen skal der tages højde for, at:


- medarbejderne går på tværs i afdelingen og arbejder i flere forskellige teams
- medarbejderne varetager forskellige funktioner
- medarbejderne har forskellige kompetenceniveauer
- vagtplanen lever op til de gældende overenskomster og arbejdstidsaftaler Overlægen referer direkte til klinikchefen i Anæstesi- og operationsklinikken.

I Forbedringsafdelingen omfatter arbejdsopgaverne bl.a. at:


- Sikre lægefaglige aspekter i udviklingen af digitale løsninger, herunder implementere ændringer, optimere og sikre videreudvikling af Sundhedsplatformen,
- Medvirke til at udvikle digitale løsninger til lægelig journalføring på tværs af specialerne,
- Indgå i relevante netværk og sammenhænge med henblik på at udvikle det lægefaglige samarbejde omkring digitale løsninger både på Rigshospitalet og på tværs af hospitaler Arbejdet i Forbedringsafdelingen tilrettelægges med reference til Enhedschefen for Digitaliseringsenheden.

Om afdelingerne:

Anæstesi- og Operationsklinikken varetager ca. 13.500 kirurgiske indgreb om året af hvilke ca. 1.800 er på børn. Hertil kommer ca. 4.300 trykkammerbehandlinger og ca. 3.300 andre ydelser årligt. I Rigshospitalets TraumeCenter & Akut Modtagelse medvirker Anæstesi- og Operationsklinikken årligt til ved modtagelse af ca. 1.100 traumepatienter og ca. 700 andre akutmedicinske patienter inklusive patienter genoplivet efter hjertestop. Desuden modtages der i TraumeCenter & Akut Modtagelse hvert år ca. 12.000 ambulanceindbragte patienter.

Afdelingen er meget aktiv på det forsknings- og uddannelsesmæssige område både præ- og postgraduat.

Forbedringsafdelingen er en af 3 centrale stabsafdelinger, der varetager en række koordinerende, rådgivende og understøttende opgaver inden for bl.a. digitalisering og sundheds-it, arbejdsmiljø, organisations- og personaleudvikling, kvalitet og patientsikkerhed, lederudvikling samarbejde.

Ansøgerens kvalifikationer:

Du skal være speciallæge i anæstesiologi. Vi forventer, at du har en høj faglighed, og har arbejdet med højtspecialiserede anæstesiologiske patientforløb som speciallæge. Vi forventer endvidere, at du har dokumenteret erfaring med vagtplanlægning i det elektroniske vagtplanlægningsværktøj, Silkeborg Data Tjenestetid. Du skal have kendskab til de gældende overenskomster for læger, f.eks. via erfaring som tillidsmand/-kvinde.

Du skal kunne dokumentere ekspertkendskab til SundhedsPlatformen, f.eks. certificeret i relevante moduler og som klinisk bygger.

Overlægen skal kunne indgå konstruktivt i teamsamarbejde med afdelingens læger og øvrige personale på Rigshospitalet uanset kompleksitet, gerne være iderig og kunne trives i konstant forandring, og også kunne tage lederskab for forandringerne. Vi vægter godt humør, helhedsforståelse og engagement højt.

Afdelingen er en universitetsafdeling med mange forpligtelser, herunder uddannelse og forskning. Ansøger skal udvise forståelse for dette og gerne have erfaring med undervisning og supervision.

Ansættelsesvilkår og aflønning sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst for overlæger. Ansættelsen vil ske i Anæstesi- og operationsklinikken med 50% udlån til forbedringsafdelingen i en tidsbegrænset periode på 2 år med mulighed for forlængelse.

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs