Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • THE HAGUE NL

Description

De twaalf provincies van Nederland hebben allemaal hun eigen karakter. Elke provincie kent een bijzondere geschiedenis, heeft een unieke cultuur en bezit kenmerkende landschappen. Provincies spelen een belangrijke rol bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op regionaal niveau, zoals de Klimaatopgave. Provincies leveren een bijdrage aan beleid en realisatie. Dat doen zij afzonderlijk, maar ook gezamenlijk via het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelorganisatie van de twaalf provincies. Het IPO acteert daarbij als belangenbehartiger en aanjager van innovatie en uitwisseling van kennis.

Werken bij het IPO


Het IPO kent een sterk naar buiten gerichte cultuur en verricht haar taak door verschillende vormen van samenwerking met de 12 provincies en de bestuurlijke en maatschappelijke partners. Voor deze samenwerking benut het IPO haar netwerk optimaal, ontsluit de beschikbaarheid aan kennis en kunde, is spraakmakend en innovatief en brengt provincies maximaal in positie in diens rol binnen maatschappelijke vraagstukken. De kernbegrippen zijn: opgave gestuurd, resultaatgericht, open netwerkorganisatie en van-voor-door provincies. Het zijn van een opgave gestuurde netwerk-organisatie laat zich vertalen in een vaste kern van medewerkers die breed inzetbaar is binnen de actuele beleidsopgaven van het IPO. Deze vaste kern wordt afhankelijk van de opgave, programma’s, projecten en doelstellingen aangevuld worden met een flexibele formatie van provinciale medewerkers die op basis van inhoudelijke kennis, kunde en ervaring tijdelijk worden ingezet.

De medewerkers in de vaste formatie vormen de ruggengraat van het IPO en beschikken over het organiserend vermogen om de opgaven van de gezamenlijke provincies adequaat voor te bereiden en te realiseren. Binnen het IPO werken we met persoonlijke resultaatopdrachten. Dat betekent dat je met je leidinggevende met regelmaat afspraken maakt over jouw (duurzame) inzetbaarheid binnen de breedte van de verschillende provinciale kerntaken

Werken aan opgaven


Vertrekpunt van de opgaven van de gezamenlijke provincies in IPO verband zijn de zogeheten Kerntaken Kompas 2020 en kerntaak overstijgende programma’s zoals het Programma Energietransitie. Binnen elke kerntaak zijn beleidsopgaves geformuleerd, die bijdragen aan de doelrealisatie van de in IPO verband afgesproken resultaten. Het IPO-bestuur is, namens de provincies, de opdrachtgever van de doelen en de bijbehorende beleidsopgaves.

Jouw opdracht


In je rol als programmamanager Klimaatakkoord en belangenbehartiger ben je verantwoordelijk voor de gezamenlijke realisatie van het Klimaatakkoord en het verzorgen van de randvoorwaarden die daarbij voor provincies cruciaal zijn. Je bent in staat om op de meest complexe integrale maatschappelijke vraagstukken met gezag te kunnen acteren op bestuurlijk en (hoog) ambtelijk niveau. Daarbij verbind je op natuurlijke wijze belangen van provincies met die van medeoverheden, maatschappelijke partijen en bedrijfsleven. Je bent vanuit je ervaring gepokt en gemazeld om snel de bestuurlijke essentie uit vraagstukken te destilleren en deze vertalen in een doelstelling met ambities en die vervolgens actief te organiseren. Je krijgt er energie van om mensen waarmee je in het programmateam mee samenwerkt te enthousiasmeren en te coachen je geeft ze passende opdrachten om de afgesproken resultaten te halen. Je hebt ervaring met de aansturing en coaching van interdisciplinaire teams.

Vanuit de huidige prioriteitstelling bestaat jouw (start)opdracht uit de volgende beleidsopgave en het bijbehorende programma.

Klimaatakkoord en Energietransitie

Je bent in staat om sturing te geven aan de IPO-inzet op het Klimaatakkoord. Deze verschuift met de instemming met het Klimaatakkoord naar coördinatie van de uitvoering, kennisdeling en belangenbehartiging. Ook de belangenbehartiging wordt steeds concreter en ingegeven vanuit de uitvoeringspraktijk. Vanuit deze praktijk weet je samen met provincies en in samenwerking met nationale partners tijdig in te spelen op de aangekondigde wetgevingsagenda (Energiewet, Warmtewet, Mobiliteitsfonds), beleidsagenda (Nationaal Programma Hoofdenergiesysteem en Visie marktordening) en adviesaanvragen van de Raad voor Openbaar Bestuur. Zo zorg je ervoor dat de Klimaatopgave op een door provincies gedragen en voor provincies haalbare, betaalbare en uitvoerbare wijze gerealiseerd kan worden.

Vanuit je affiniteit met deze beleidsopgave excelleer je in je organiserend vermogen om te komen tot de bestuurlijk relevante agenda zonder jezelf in de inhoud te verliezen. Je bent een verbinder en netwerker die samen met provincies, medeoverheden en maatschappelijke partijen deze agenda vormgeeft. In je rol als programmamanager Klimaatakkoord haal je het maximale uit je IPO-collega’s en stuurt deze functioneel aan. Je zorgt ervoor dat de bestuurlijke gevoeligheden vroegtijdig meegenomen worden en de agenda naadloos aansluit bij de bestuurlijke wensen. Daarin ben jij de schakel die de bestuurlijke kopgroep Klimaatakkoord adviseert in aanloop naar besluitvorming in het in IPO Bestuur. Je zorgt ervoor dat de impact van de inzet maximaal is door hiervoor draagvlak te organiseren bij nationale partners zoals het Rijk, VNG, UVW, en maatschappelijke partners.

Je stuurt als programmamanager de monitoring en coördinatie van de uitvoering van het Klimaatakkoord aan. Zo zorg je ervoor dat provincies tijdig kunnen voldoen aan de afspraken. In samenwerking met de woordvoerder en lobbyist benut je deze successen en risico’s in de woordvoering en de lobbyinzet. Vanuit deze verantwoordelijkheid neem je deel aan verschillende MT’s zoals het Nationaal Programma RES en coach je de programmateamleden die verantwoordelijk zijn voor deelprogramma’s zoals de regionale mobiliteitsprogramma’s en de gebiedsaanpak veenweiden.

Resultaten:


- Coaching en aansturing van de programmateamleden die de inbreng aan de Klimaattafels voorbereiden. Je zorgt ervoor dat de kwaliteit van de advisering hoog ligt en er aandacht is voor integraliteit op inhoud en tussen inhoud en lobby/ communicatie. Tevens zorg je ervoor dat op alle thema’s de afspraken tijdig worden nagekomen en organiseert in overleg met het verantwoordelijk programmateamlid het overleg met provincies en de nodige interventies wanneer realisatie in gevaar dreigt te komen. Daarbij weet je naadloos te schakelen tussen IPO-gremia zoals werkgroepen, portefeuillehouders ambtelijk en bestuurlijk;
- MT- NP RES: je bent lid van het MT NP RES en in die rol verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het Nationaal Programma. Je adviseert de directeur IPO in het opdrachtgevend beraad. Je zorgt ervoor dat dit Nationaal Programma regio’s maximaal ondersteunt om zo de opgave te realiseren;
- Route 35: je bent verantwoordelijk om op 1 juni 2020 een bestuurlijk gedragen verdeelsystematiek op te leveren die in werking treedt wanneer de RESSEN gezamenlijk geen 35 TWH opleveren. Je bent in je rol als programmamanager verantwoordelijk voor de inhoud en de zorgvuldigheid van het proces en zorgt dat dit zowel voor provincies als voor VNG en UVW geldt. Je legt de verbinding met het NP RES via het MT;
- Warmte: Stuurgroep warmtenetten: je behartigt de belangen van provincies op hoogambtelijk niveau over de Warmtewet in de stuurgroep warmtenetten. Dit is een stuurgroep van EZK, BZK, VNG, IPO en UVW; Stuurgroep ECW (Expertisecentrum Warmte): je behartigt de belangen van provincies op hoogambtelijk niveau over de ondersteuning van de warmtetransitie. Dit is een stuurgroep waarin o.a. EZK, BZK, VNG, IPO en UVW deelnemen;
- Coördinatie van de verschillende betrokken ambtelijke en bestuurlijke adviescommissies: Energie, Mobiliteit, Milieu/ Toezicht & Handhaving, Regionale Economie, Ruimte, en Vitaal Platteland. Voor de commissie Energietransitie ben je in overleg met de secretaris eindverantwoordelijk;
- Advisering van de Kopgroep Klimaat waarbij je de kracht van de sectorale adviescommissies benut in de voorbereiding. Deze Kopgroep Klimaat weet je verstandig te benutten in de voorbereiding van besluitvorming in het IPO Bestuur. Wat vragen wij


- Academisch werk- en denkniveau;
- Ruime ervaring in complexe politiek-bestuurlijke vraagstukken politiek-bestuurlijke organisatie;
- De talenten bestuurlijke sensitiviteit, onderhandelen, netwerkvaardigheid, conceptuele flexibiliteit, koersvastheid, visie, samenbindend leiderschap, gezag, vernieuwingskracht;
- Iemand die initiatiefrijk, creatief en innovatief is, van zelfstandig werken houdt, maar zeker ook analytisch is ingesteld en blij wordt van een combinatie van hands-on werk en het leveren van een strategische inbreng;
- Een teamspeler die er energie van krijgt om een interdisciplinair team tot resultaten te brengen en verantwoordelijk is voor de functionele aansturing;
- Je hebt daarnaast een brede interesse in de fysieke leefomgeving waarbij je (duurzaam) inzetbaar bent binnen meerdere IPO-beleidsopgaven;
- Je kan complexe dossiers snel eigen maken en weet complexiteit ook simpel uit te leggen;
- Je beschikt over uitstekende en aantoonbare redactionele en communicatieve vaardigheden specifiek op het gebied van bestuursadvisering;
- Je bent diplomatiek en zelfbewust en in staat om zelfstandig en zeer inhoudelijk met allerlei bestuurders te kunnen overleggen;
- Je bent bekend met besluitvormingsprocessen en weet deze, waar nodig, efficiënt te benutten;
- Je hebt bewezen in staat te zijn om vlot een netwerk op te bouwen;
- Je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit;
- Je herkent je in de IPO-kernbegrippen; opgave gestuurd, resultaatgericht en open netwerkorganisatie. Wat bieden wij


- het gaat om een opdracht in de zogeheten vaste kern van het IPO; we bieden een contract voor één jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd;
- het verdienniveau van de opdracht is scha

  • coach
  • coaching