Nokia CMD

Our Rajeev Suri speaking at Nokia Capital Markets Day 2016. nokia.ly/NokiaCMD

Nokia CMD